USA tour, New york - Aug 2016Canada tour, Toronto  - Dec 2015Australia tour, Canberra - Jun 2015