Werkervaring

Vanaf oktober 2016 ben ik een eigen onderneming gestart onder de naam Pragt-Consultancy. Ik ben bij een aantal cliënten voornamelijk bezig om er voor te zorgen dat de processen optimaal worden ondersteunt door benodigde software die al aanwezig is om of keuzes te maken voor nieuwe software (en maatwerk). Hiervoor heb ik verschillende verbeterplannen geschreven, projecten gedefinieerd en uitgevoerd. Huidige opdracht loopt bij de Erasmus Universteit Rotterdam. Binnen dit project wordt een nieuw Purchase to Pay systeem geimplementeerd met interfaces naar SAP, Corsa en Planon.

Hieronder volgt mijn werkervaring voordat ik mijn eigen onderneming ben gestart.

Organisatie


Inkoopbureau H10

Periode


03/2015 – 10/2016

Functie(s)


Test Manager/Informatiemanager

ProjectnaamBranche


Sociaal Domein

Situatie


H10 inkoopbureau koopt jeugdzorg in voor 10 gemeenten in de regio Haaglanden. In 2015 wordt besloten om de software die gebruikt wordt te vervangen voor een zelf te bouwen applicatie. Hiervoor wordt een project gestart. Ik heb in het project vooral het project- en testmanagement op mij genomen. Het project is in 2016 afgerond.

Taken en verant- woordelijkheden


Aansturing als projectleider van de Agile/Scrum teams (gemeenten/zorgaanbieders/ontwikkelaars/testers) en medewerkers. Schrijven Project en mastertestplan. Definitie van proces en vertaling naar requirements en testplannen/testscripts. Coördinatie van verschillende tests. Definitie van proces KPI’s en verantwoordelijk voor de oplevering van de informatievoorziening.

Resultaten


Applicatie is productiegereed opgeleverd. Hiermee wordt een aanzienlijke besparing behaald in kosten en capaciteit ten opzichte van het werken met de oude applicatie. Gemeenten hebben beter inzicht in budget uitputting en andere rapportages die nodig zijn om de procesresultaten te kunnen meten.


Organisatie


Randstad Professionals (gedetacheerd bij: Randstad Sourceright)

Periode


12/2013 - 10/2014

Functie(s)


Test Manager

ProjectnaamBranche


Zakelijke dienstverlening

Situatie


Randstad Sourceright ondersteund klanten met het inhuurproces voor extern talent. Hiervoor worden verschillende (Vendor Management) systemen gebruikt zoals Fieldglass en IQNavigator. Sourceright ervaart een tekort aan testkennis, testcapaciteit en teamspirit voor o.a. keten, regressie- en acceptatie tests. Aan mij is gevraagd om testprocessen te implementeren en om projecten te sturen op een Agile/Scrum manier.

Taken en verant- woordelijkheden


Samen met VMS technical experts en leveranciers worden testprocessen opgezet en uitgevoerd binnen een Scrum team. Daarnaast moet een datawarehouse worden geimplementeerd.

Deel projectleider voor Sourceright (technisch/keten en acceptatie testen van de interfaces tussen VMS naar andere systemen zoals SAP, IPLAN en Mondriaan). Daarnaast ook data comparision.

Deel projectleider voor test van het datawarehouse.

Schrijven master testplan en onderliggende plannen.
Schrijven van Impact/Risico analyse’s en projectplannen.

Deel projectleider voor de invoer van het proces voor medewerkers inhuur van buiten de EU (requirements opstellen voor de tests voor de invoer van de nieuwe functionaliteit binnen VMS systemen).

Projectleider voor het opzetten van Agile/Scrum teams EMEA.

Resultaten


Testproces is geïmplementeerd.
Er is een script gemaakt voor de regressietest (groot aantal testgevallen zijn gedefinieerd en verschillende tests uitgevoerd).

Technische projecten zijn succesvol afgerond (interface en nieuwe functionaliteit is in productie, datawarehouse is opgeleverd).

Implementatie Agile/Scrum afgerond, er zijn verschillende teams samengesteld (per configuratie).

Organisatie


Ordina

Periode


09/2011 - 12/2013

Functie(s)


Test Manager/Test management docent

ProjectnaamBranche


Telecommunicatie/Zakelijke dienstverlening

Situatie


Ziggo: Bij Application Development werken +/- 60 testers binnen Agile/Scrum teams aan verschillende projecten en changes. Om het testproces te stroomlijnen en meer grip te krijgen op de planning, was een meer uniforme testaanpak gewenst De verschillende Scrum teams werden uitgebreid met meer disciplines zodat er meer begrip ontstaat voor elkaars uitdagingen en kansen. Dit proces had samenhang met development, design en andere afdelingen van de organisatie. Het proces diende tevens geborgd te worden in een kennistool.


ABNAMRO: De Bank maakt een migratie door naar een wereldwijde uitrol van Windows7/Office2013. Meer dan 1500 applicaties diende getest en beoordeelt te worden voor migratie naar de nieuwe omgeving. Het proces verliep erg traag, testen neemt te veel tijd in beslag en de huidige testmanagers zijn niet in staat om de deadline te halen. Ik werd binnengehaald met de opdracht om het proces te versnellen en de andere testmanagers mee te nemen in vernieuwing en verbetering van het proces. Na samenstelling van een Agile/Scrum team zijn de verschillende tests uitgevoerd en bevindingen weggewerkt zodat het nieuwe systeem in productie kan.

Taken en verant- woordelijkheden


Ziggo: Uniforme testaanpak voor het systeemtestteam ontwikkelen en opzet van verschillende Agile/Scrum teams.

ABNAMRO: Procesverbetering doorvoeren zodat de deadline behaald kan worden.
Ordina: Opleidingen verzorgen van de (Young) professionals. TMAP, ISTQB. ITIL en Agile/Scrum kwamen daarin aan bod.

Schrijven van Procesverbeterplannen, testplannen en projectplannen.


Resultaten


Testproces van Ziggo gespiegeld aan TMap Next en een beschrijving opgesteld van de gewenste activiteiten en deliverables. Hierbij lette ik vooral op de entry criteria die de basis vormen voor het systeem testen. Voor het proces zijn templates opgesteld en geborgd in een kennistool. Hiermee is een gestructureerd systeemtestproces opgeleverd. Er zijn meerdere Agile/Scrum teams/projecten opgestart waarbij teams anders zijn samengesteld zodat verschillende “bloedgroepen” aanwezig zijn per team.

ABNAMRO: Ik had als taak om procesverbeteringen door te voeren die er voor gaan zorgen dat de tests sneller afgerond zullen zijn. Als eerste stap heb ik gezorgd voor een goede rapportage wat een overzicht gaf van het aantal test dat nog moest worden afgerond. Op basis van deze rapportage zijn de tests in samenwerking met de projectleiders in gang gezet en hebben de zittende testmanagers vooral gefaciliteerd in uitgangssituaties en andere benodigde zaken zoals autorisaties en omgevingen. Het testen is binnen de deadline uitgevoerd en de uitrol van Windows/Office was eind 2013 feitelijk afgerond.


Ordina:

Groot aantal (Young) professionals opgeleid in TMAP Next, ISTQB, ITIL, Agile & Scrum. Slagingspercentage laatste trainingen ligt rond de 90%.


Organisatie


Stichting MEE ZHN

Periode


02/2010 - 07/2011

Functie(s)


Testmanager/Testanalist (Interim ICT manager, 5 FTE)

Projectnaam


Reorganisatie ICT, implementatie gestructureerd testen (via Agile/Scrum methode), implementatie datawarehouse

Branche


Zorg

Businesskennis


Zorg processen (AWBZ ondersteuning)

Vakkennis


Test management, Procesmanagement, Peoplemanagement, Datawarehousing

Methoden en Technieken


ITIL, TMap, PRINCE2, BISL

Tools


Topdesk

Situatie


Stichting MEE heeft een aantal maatwerk applicaties in productie die veel incidenten opleveren. Er was veel ongeteste nieuwe software opgeleverd met allerlei tekortkomingen in functionaliteit die niet de gewenste informatie opleverde. Door hier een testmanager op te zetten wil de organisatie meer grip krijgen op kwaliteit en een vermindering van het aantal incidenten en problems als gevolg van nieuwe releases. Hieronder vallen ook de interfaces die gebouwd zijn naar AFAS en Exact software. Voor een aantal systemen worden de databases gekoppeld zodat een datawarehouse gebouwd en getest kan worden.

Taken en verant- woordelijkheden


Verbetering testproces /Implementatie gestructureerd testen van vooral de regressietests en acceptatietests.

Samenstellen van Agile/Scrum teams per project.
Reorganisatie van ICT (in project overleg met bestuurders).

Bouw van regressie- en acceptatie tests (inclusief testanalyse en definitie Mastertestplan en onderliggen de plannen.
Deel projectleider implementatie- en test datawarehouse.

Resultaten


Testproces geimplementeerd conform TMap Next (als basis).
Meegewerkt aan aanbesteding om ICT afdeling te outsourcen.
Applicaties geimplementeerd, gekoppeld, getest en datawarehouse getest geimplementeerd.


Organisatie

Hogeschool van Amsterdam

Periode


12/2008 - 11/2009

Functie(s)


Test Manager, Procesmanager

Projectnaam


Implementatie Testmanagement/Change management

Branche


Non-profit

Vakkennis


Test management, Change management

Methoden en Technieken


TMap/Change management, PRINCE2

Situatie


De ICT afdeling van de HvA is ontstaan na samenvoeging van verschillende opleidingen. De HvA beschikt over een ingewikkelde infrastructuur, waarop een groot aantal applicaties worden gehost. Het management van ICT wilde meer grip krijgen op de vele ongeteste wijzigingen die werden afgehandeld op technisch en applicatie niveau. Om de kwaliteit van de releases te verhogen werd ik tijdelijk aangesteld als testmanager.

Taken en verant- woordelijkheden


Implementatie gestructureerd testen.

Implementatie Change management (software wijzigingen).

Mastertestplan en onderliggen de testplannen schrijven.

Resultaten


Gestructureerd testproces en change management geïmplementeerd, er is een vaste change manager aangesteld, die ook het testproces monitoort. Testteam samengesteld.
TMap trainingen verzorgd.
Verschillende Testplannen opgeleverd.
Implementatie van de OTAP omgeving.


Organisatie


Haagsche Hogeschool

Periode


02/2006 - 11/2008

Functie(s)


Testmanager/Project Manager

Projectnaam


Implementatie van Test- en Change management

Branche


Non-profit

Vakkennis


Test management, Procesmanagement, Peoplemanagement

Situatie


De Haagse Hogeschool beschikt over een ingewikkelde infrastructuur, waarop een groot aantal applicaties worden gehost. De ICT afdelingen binnen de Haagsche School hebben net een transitie achter de rug. Alle gedecentraliseerde ICT afdelingen waren gecentraliseerd en verhuisd naar een nieuw pand van de Haagsche Hogeschool. Het management wilde met de volgende fase verder en snel meer grip krijgen op de vele wijzigingen die werden aangevraagd op technisch en applicatie niveau. De Hogeschool beschikt over meer dan 1500 applicaties. Vooral het testproces moest verbeterd worden om de kwaliteit van de releases te verbeteren.

Taken en verant- woordelijkheden


Implementatie/professionalisering testproces.

Implementatie testteam(s) (per applicatiegroep).

Implementatie Change management.

Schrijven van testplannen.


Resultaten


Implementatie gestructureerd testen is afgerond (TMap Next methode).
Voor alle test teams opleiding verzorgd en testers overgedragen aan afdeling applicatiebeheer.
Als deelprojectleider geholpen om ITIL processen in te voeren.


Organisatie


Achmea Inkomens verzekeringen/Achmea Active

Periode


10/2002 - 01/2006

Functie(s)


Test manager/Test analist

ProjectnaamBranche


Zakelijke dienstverlening

Vakkennis


Testmanagement/Test analyse

Situatie


Achmea is bezig met het migreren van applicaties van het mainframe naar de Wintel omgeving. Een groot aantal applicaties moet worden getest, het datawarehouse moet worden aangepast en er dient ook veel nieuwe functionaliteit te worden gebouwd voor het Windows platform. Java en .NET worden als ontwikkel straten gekozen. Ik krijg als taak om hiervoor twee “test straten” in te richten. Als methode wordt Testframe van CMG gekozen.

Taken en verant- woordelijkheden


Samenstellen en leiding geven aan het testteam (7 FTE).

Implementatie van Testframe proces.
Als gesprekspartner dienen voor het ontwikkelteam, de informatie analisten en functioneel beheerders.
Als gesprekspartner dienen voor het doen van acceptatie en keten tests.
Opstellen van het (master) testplan en onderliggende testplannen voor de acceptatie tests en datawarehouse test.
Definitie en priorisering van testgevallen en in hoeverre dit geautomatiseerd moet verlopen (regressietesten).
Meedenken over de conversie van verschillende data.

Schrijven van Master testplannen.

Resultaten


Implementatie van de teststraten (en proces) afgerond.
Als deelprojectleider het totale ontwikkel proces gedefinieerd (Ontwerp – Bouw – Test).
Implementatie van OTAP omgevingen.
Oplevering van testscripts, testgevallen en requirements voor geautomatiseerd testen.

Overige werkervaring ICT

Voordat ik met testen in aanraking ben gekomen heb ik in verschillende ICT functies gewerkt. Ik ben rond 1990 begonnen als helpdesk medewerker en doorgegroeid naar leidinggevende. Ik heb mij gespecialiseerd in repectievelijk Windows/Office omgevingen beheer en daarna in procesmatig werken (ITIL/ASL/BISL).

Als leidinggevende heb ik op verschillende niveau’s (strategisch, tactisch en operationeel) leiding gegeven aan verschillende beheer en project teams. Mijn studie bedrijfspsychologie is daar een bewuste keuze in geweest om vooral verander processen beter te kunnen sturen.

Projecten

Het aantal projecten is te veel om apart op te noemen vandaar dat ik hieronder de soorten projecten heb genoteerd:

  • Testen- en implementatie van software
  • Optimalisatie processen en software
  • Europese aanbestedingen Hard- en software
  • Reorganisaties en centralisatie ICT afdelingen
  • Implementatie informatie voorzieningen
  • Uitrol Hard- en software
  • Optimalisatie zorg- en financiële processen

Trainingen

Ik verzorg op aanvraag verschillende trainingen zoals:

  • ITIL/ASL/BISL/Procesmatig testen/Agile/Scrum

  • Zorg processen WMO en Jeugd (registratie en financiële processen)

Advies

Verschillende klanten adviseer ik met (re)organiseren van processen en functionaliteit. De app die wij leveren zorgberichtenapp.nl is ontstaan uit een behoefte naar een goedkoop en eenvoudig systeem voor zorgaanbieders. Deze app moet zo goedkoop mogelijk blijven en zo veel mogelijk functionaliteit bieden, dat is de visie waarmee de app in de markt is gezet. Hij wordt verder ontwikkeld met zorgaanbieders.

Wilt u mij iets vragen?